Kasutustingimused

Kasutustingimused

Figuurisõbrad on OÜ Figuurisõbrad kaubamärk. See materjal on kaitstud autoriõigustega. Loata kasutamine, sh kopeerimine on keelatud.

Veebikeskkonna www.figuurisobrad.ee kasutustingimused (seisuga 01.01.2009)

Käesolevad kasutustingimused on kohustuslikud täitmiseks kõigile veebikeskkonna www.figuurisobrad.ee kasutajatele. Kasutaja kohustub kasutustingimustega mõistliku aja tagant uuesti tutvuma.

Veebikeskkonna www.figuurisobrad.ee  haldaja on OÜ FIGUURISÕBRAD, registrikood 11515380, asukoht Mustamäe tee 16, Tallinn (edaspidi kasutuses lühendiga FS).

FS võib kehtestada teatud veebikeskkonna materjalidele või alajaotustele täiendavaid kasutustingimusi. Nendest teavitatakse kasutajaid vastavate materjalide või alajaotuste juures.

FS võib käesolevaid kasutustingimusi muuta või täiendada, sellest kasutajat eraldi teavitamata. 

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

 1. Milliseid isikuandmeid FS töötleb?
  Töötleme isikuandmeid, mille on meile edastanud veebikeskkonna www.figuurisobrad.ee kasutajad ise (nt ankeetide kaudu, kasutajaks registreerumisel vms).  Isikuandmete edastamine FS-le ei ole kohustuslik, kui Te ei soovi kasutada veebikeskkonna neid teenuseid, mille kasutamine on võimalik üksnes registreerumise korral. Keelatud on esitada ebaõigeid ja anonüümseid andmeid.
 2. Milleks isikuandmeid kasutatakse?
  Isikuandmeid kasutatakse kasutajate poolt taotletud toimingute tegemiseks, sh isiku ja figuurisõprade gruppide vahel kontaktide loomiseks, programmide, retseptide jms soovitamiseks, suhtluskeskkonna jaoks isiku tuvastamiseks jms. Isikuandmeid, mille esitaja on soovinud saada FS-lt reklaammaterjale ning teavet FS teenuste ja tegevuse kohta, kasutatakse ka sellise teabe edastamiseks (sh reklaampostitus).
 3. Kellega FS isikuandmeid jagab ja kellele neid edastada võib?
  Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, kui selline kohustus ei tulene seadusest või kasutajaga sõlmitud kokkuleppest. Isikuandmeid võidakse edastada isikutele, kes osalevad FS ja kasutaja kokkuleppe täitmises (nt kullerteenuse osutaja, postiasutus).
 4. Kuidas saab enda kohta käivate andmetega tutvuda ja neid täiendada?
  FS ei kohustu veebikeskkonna kasutajate poolt esitatud isikuandmeid säilitama. Kui soovite teada, millised andmed meie andmebaasides Teie kohta sisalduvad, on Teil võimalus esitada vastav järelepärimine aadressil info(at)figuurisobrad.ee , et tutvuda Teie kohta säilitatavate andmete koosseisu ja sisuga.
 5. Kuidas ja mis tingimustel toimub isikuandmete kustutamine ja deaktiveerimine?
  Andmete töötlemine lõpetatakse kasutaja vastava taotluse alusel. Taotlus tuleks edastada e-posti teel aadressile info(at)figuurisobrad.ee

Suhtluskeskkond

FS veebikeskkonnas on registreerunud kasutajatel võimalik kasutada suhtluskeskkonda. FS ei sekku selle vahendusel avaldatava teabe ja materjalide sisusse ega võta vastutust kasutajate poolt avaldatud teabe ja materjalide eest. Suhtluskeskkonna kasutamisel peab kasutaja tagama, et ta ei häiriks teadlikult ja sihilikult foorumi funktsioneerimist (keelatud on tarkvara, viiruste  jms levitamine, sh üles- ja allalaadimine FS veebikeskkonna vahendusel) ja ei esitaks suhtluskeskkonna vahendusel materjale ega informatsiooni, mille avaldamine ei ole seaduse alusel lubatud või mille avaldamine võib rikkuda teiste kasutajate, FS või kolmandate isikute õigusi (nt pornograafilise, ebatsensuurse või laimava sisuga materjalid jms).

FS-l on õigus kasutada suhtluskeskkonnas esitatud materjale omal äranägemisel, sh neid ümber struktureerida, kustutada, tsiteerida, esitada tervikuna väljaspool veebikeskkonda jms.

Teenused

Kui FS veebikeskkonna vahendusel pakutakse kaupu või osutatakse teenuseid, mis ei ole FS tooted/ teenused, sh auhinnamängud, võistlused jms, ei vastuta FS kaupade või teenuste saadavuse ega kvaliteedi eest, kui vastava mängu, võistluse vms tingimustes ei sätestata teisiti.

FS poolt müüdavate kaupade tellimisinfo ja müügitingimused leiad siit.

Autoriõigused

Vastavalt autoriõiguse seadusele on veebikeskkonnas esitatavate materjalide kasutamine lubatud üksnes OÜ Figuurisõbrad loal.

Figuurisõbrad on OÜ Figuurisõbrad kaubamärk. See materjal on kaitstud autoriõigustega. Loata kasutamine, sh kopeerimine on keelatud.

Kõik veebikeskkonnas esitatud FS materjalide (sh tekst, pildid, videoklipid, logod, bännerid jms) autoriõigused kuuluvad FS-le ning nende kasutamiseks väljaspool veebikeskkonda on vajalik FS nõusolek. Seepärast pöörduge mis tahes www.figuurisobrad.ee veebikeskkonnas avaldatud materjali kasutamise sooviga FS esindaja info(at)figuurisobrad.ee poole, kes annab vastuse Teie taotlusele või suunab Teid vajaduse korral nõusoleku andmiseks õigustatud isikuni. Nõusoleku taotlusele tuleb lisada taotleja andmed (sh kontaktandmed taotlusele vastamiseks), viide materjalidele, mille kasutamiseks nõusolekut küsitakse, ja materjalide kasutamise eesmärgi ja viisi lühikirjeldus.

FS luba ei ole vaja küsida teenuse tavapärase kasutamise raames väljavõtete ja märgete tegemiseks, uudiste refereerimiseks FS-le kui allikale viidates, samuti veebikeskkonnale viitamiseks teistes veebikeskkondades. Kui Te ei ole kindel, kas nõusolek on vajalik või mitte, palume see kooskõlastada FS esindajaga.

FS-le veebikeskkonna vahendusel mis tahes materjale saates annate FS-le varalised autoriõigused sellise materjali avalikkusele esitamiseks, sh avaldamiseks veebikeskkonnas www.figuurisobrad.ee.

Lingid ja materjalid

FS veebikeskkonnas (www.figuurisobrad.ee) esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub FS-le. FS ei kanna juriidilist vastutust veebikeskkonnas (sh linkide vahendusel) esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse ega aktuaalsuse eest. Ühtlasi keelab FS veebikeskkonnas avaldatud materjali kasutamise mis tahes muudes allikates (sh teised veebikeskkonnad, trükimeedia jms), kui kasutustingimustes ei ole sätestatud teisiti.

FS võib veebikeskkonnas esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele muuta.