Kauba ostu-müügi tingimused

Kauba ostu-müügi tingimused

 

 1. Mõisted
  1. Müüja – „Figuurisõbrad“ (OÜ „Figuurisõbrad“ registrikood 11515380); Aadress: Köömne 37, Tallinn, Harjumaa 10617, Eesti
  2. Ostja  – Müüja käest kaupa ostev täisealine füüsiline isik ja alaealine füüsiline isik, kellel on olemas vanemate või hooldajate nõusolek (välja arvatud juhul, kui alaealine isik käsutab oma sissetulekut iseseisvalt), juriidiline isik või loetletud isikute volitatud esindaja;
  3. Eeskirjad – Ostu-müügi Eeskirjad, mis sätestavad Ostja ja Müüja omavahelised suhted, õigused ning vastutuse;
  4. Internetipood – Müüja kodulehekülg/e-pood (figuurisobrad.ee), mille abil identifitseeritakse Ostja, tema tellimus, kontaktandmed, andmed tasumise ning tarne kohta;
  5. Tellimus – Ostja poolt ostetavate kaupade nimekiri.
 2. Üldsätted
  1. Käesolevad Eeskirjad on pooltele kohustuslik õigusdokument, mis reguleerib Ostja ja Müüja õigusi, kohustusi, kaupade ostu ja nende eest tasumise tingimusi, kaupade tarne ja tagastamise korda, poolte vastutust ning muid kaupade ostu-müügiga seotud sätteid Müüjale kauba ostmisel.
  2. Ostja, kes esitab Müüjale Tellimuse, on kohustatud tutvuma käesolevate Eeskirjadega ja kinnitama, et on nendega tutvunud siis, kui ta esitab andmed, mis on vajalikud Tellimuse sõlmimiseks ja  tarnimiseks.
  3. Müüjal on õigus Eeskirju igal ajal muuta, võttes arvesse õigusaktides sätestatud nõudeid.
 3. Tellimuse sõlmimise hetk
  1. Tellimus Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks sellest hetkest, kui:
   1. Ostja vormistab tellimuse internetipoes, esitab andmed, mida on vaja Tellimuse sõlmimiseks ja tellimuse tarnimiseks ning klikib lingile „Ostan“;
   2. Ostja, ostes telefoni teel, esitab Müüjale andmed, mis on vajalikud Tellimuse vormistamiseks ja tarneks;
 4. Ostja õigused
  1. Ostjal on õigus osta kaupa Müüja käest pidades kinni järgmistest Eeskirjadest:
   1. Ostjal on õigus kauba ostu-müügi Tellimisest loobuda ja kaup tagastada. Ostja on kohustatud Müüjat sellest kirjalikult informeerima, märkides kauba(d), mida soovitakse tagastada ja kauba tagastamise põhjuse. Õigus Tellimusest taganeda võib tarbija internetipoest ostetud kaupa tagastada 14 (neljateistkümne)  päeva jooksul.
   2. Ostja võib kauba tagastada juhul, kui kaup ei olnud kahjustatud ega rikutud, kauba välimus pole oluliselt muutunud ja seda pole kasutatud.
   3. Juhul kui Ostja ostab Müüja käest kaubakomplekti ja soovib seda tagastada ja soovib sellest loobuda,  on Ostja kohustatud tagastama Müüjale kogu kaubakomplekti. Juhul, kui vähemalt üks komplekti kaupadest ei vasta Eeskirjade punktis 11.3. sätestatud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatava kaubakomplekti vastuvõtmisest.
 5. Ostja kohustused
  1. Ostja on kohustatud tasuma kaupade eest ja võtma need vastu käesolevates Eeskirjades sätestatud korras.
  2. Ostja, kes teeb ostu internetipoest, kohustub pidama kinni käesolevatest Eeskirjadest ja muudest tingimustest, mis on esitatud internetipoes ning Eesti Vabariigi õigusaktides.
 6. Müüja õigused
  1. Müüjal on õigus oma äranägemisel kehtestada Tellimuse summa, mille puhul teostatakse Ostja Tellimuse tarne tasuta. Selle summa suurus on märgitud Müüja tarnetingimuste juures.
 7. Müüja kohustused
  1. Müüja kohustub käesolevates Eeskirjades ja Internetipoes kehtestatud tingimustel võimaldama Ostjale internetipoe teenuste kasutamise.
  2. Müüja kohustub austama Ostja õigust isikuandmete puutumatusele ja käsitlema Ostja poolt märgitud andmeid oma isiku kohta ainult kasutustingimustes- ja ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.
  3. Müüja kohustub tarnima Ostja tellitud kaubad tema poolt märgitud aadressile Eeskirjade lõikes 9 sätestatud tingimustel.
  4. Kui Müüjal oluliste asjaolude tõttu pole võimalik tarnida Ostjale tellitud kaupa, on Müüja kohustatud pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase kauba. Kui Ostja keeldub analoogset või omaduste poolest võimalikult sarnast kaupa vastu võtmast, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, kui Ostja on kauba eest juba tasunud.
  5. Kui Ostja kasutab Eeskirjade punktis 4.1.2. ette nähtud õigust, peab Müüja tagastama Ostjale makstud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamise päevast.
 8. Kauba eest tasumise kord ja tähtajad
  1. Ostja võib tasuda kauba eest ühel järgnevalt nimetatud viisil:
   1. Elektrooniline pangandus – see on ette tasumine Ostja poolt kasutatava elektroonilise panganduse süsteemi kaudu. Kui kauba eest tasutakse sellisel viisil, genereeritakse elektroonilise panganduse süsteemis kauba eest tasumine vastavalt Ostja Tellimusele. Ostja kannab raha üle Müüja poolt valitud vastava panga arveldusarvele. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sellisel juhul pangal, kuna kõik rahalised operatsioonid toimuvad panga elektroonilise panganduse süsteemis.
   2. Pangaülekandega – see on ette tasumine, kui Ostja kannab raha üle oma arveldusarvelt Müüja arveldusarvele vastavalt esitatud Tellimuse arvele.
   3. Sularahas kauba tarnimise/vastuvõtmise ajal – Ostja maksab kauba eest kauba tarnimise/vastuvõtmise ajal kaupa tarninud Müüjale või tema poolt volitatud esindajale või Müüja füüsilises esinduses.
 9. Kauba tarnimine ja kättesaamine
  1. Tellides kaupa võib Ostja valida kauba tarnimisviisi, s. t. kasutada Müüja volitatud esindaja poolt osutatavat kauba tarnimise teenust või võtta kauba vastu Müüja füüsilises esinduses.
  2. Kauba tarnimine Ostjale:
   1. Ostja, kes valis Tellimuse koostamise ajal kauba tarnimise viisi, peab märkima täpse tarneaadressi.
   2. Ostja kohustub võtma kauba vastu ise või märkima Tellimuse koostamise ajal isiku, kes võtab kauba vastu. Juhul kui Ostjal (või märgitud teisel isikul) pole võimalik kaupa vastu võtta ja kaup on tarnitud märgitud aadressile ning tuginedes muudele Ostja poolt esitatud dokumentidele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone, et kaup tarniti valele subjektile.
   3. Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.
  3. Kui Ostja esitab Tellimuse tööpäeval enne kella 16:00, tarnib Müüja või tema volitatud isik kauba 3 tööpäeva jooksul. Kui esinevad häired või on kaubapuudus, on Müüja kohustatud viivitamatult informeerima Ostjat võimalikust pikemast kauba tarnimise perioodist ja kui Ostja sellega nõustub, jätkab Müüja Tellimuse täitmist.
  4. Ühelgi juhul ei vastuta Müüja kauba mitteõigeaegse tarnimise eest, kui kaupa ei tarnita või tarnitakse mitteõigeaegselt Ostja süül või Ostjast sõltuvate asjaolude tõttu.
 10. Kauba kvaliteedigarantii
  1. Iga Müüja poolt müüdava kauba omadused on üldiselt märgitud iga kauba juures olevas kauba kirjelduses.
 11. Kaupade tagastus ja ümbervahetamine
  1. Müüdud kauba puudujäägid kõrvaldatakse, ebakvaliteetne kaup vahetatakse ümber ja tagastatakse juhindudes Eesti Vabariigi Võlaõigusseadusest.
  2. Kui Ostja soovib tagastada kaupa Eeskirjade punktis 11.1 märgitud juhtudel, peab Ostja pöörduma Müüja poole ja esitama kirjaliku kauba tagastamise taotluse. Seda tuleb teha vastavalt Eeskirjade punktile 4.1.2.
  3. Kauba tagastamisel on vaja kinni pidada järgmistest tingimustest:
   1. kaup peab olema Ostja poolt rikkumata;
   2. tagastatav kaup peab olema samas komplektis nagu oli saadud;
  4. Müüjal on õigus keelduda Ostja poolt tagastatava kauba vastuvõtmisest, kui Ostja ei pea kinni selles paragrahvis sätestatud kauba tagastamise korrast.
  5. Kauba tagastamine ja ümbervahetamine toimub juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.ja internetipoe kauba tagastamise ja ümbervahetamise reeglitest.
  6. Raha tagastatud kauba eest kantakse kõigil juhtudel üle maksja pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.
 12. Vastutus
  1. Ostja vastutab täielikult esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ja omab õigust nõuda, et Ostja hüvitaks otsese kahju.
  2. Ostja vastutab toimingute eest internetipoe kasutamise ajal.
  3. Müüja vabastatakse ükskõik millisest vastutusest neil juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, eirates Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega vaatamata sellele, et vastav võimalus talle anti.
  4. Kui Müüja Internetipoes on viited teiste ettevõtete, organisatsioonide või isikute netilehekülgedele, ei vastuta Müüja seal oleva info või teostatava tegevuse eest, ei halda ega kontrolli neid netilehekülgi ja ettevõtteid ega esinda isikuid.
  5. Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite, kelle teenuseid Ostja tellib, nõuetekohase mõlemapoolsete kohustuste täitmise eest.
  6. Süüdiolev pool peab hüvitama teisele poolele tekitatud otsese kahju.
 13. Lõppsätted
  1. Käesolevad eeskirjad on koostatud juhindudes Eesti Vabariigi õigusaktidest.
  2. Käesolevate eeskirjade alusel tekkivatele suhetele rakendatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.
  3. Kõik käesolevate eeskirjade täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokku leppida ei õnnestu, lahendataksevaidlused Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras.